anoniem condoom dokter

Wees niet dom, vrij altijd met een condoom om - Condoom Dokter

Contact

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken en/of niet gebruiken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Enkel producten waarvan de verpakking nog niet werd opengedaan komen in aanmerking om teruggestuurd en terugbetaald te worden. Indien een product naar ons wordt teruggestuurd en het blijkt dat de verpakking van het product toch werd geopend, dan zal het niet worden terugbetaald en zal het product enkel terug worden verstuurd naar de consument indien deze verzendkosten betaald twv 5,90 euro.
4. Indien de consument een bedrag heeft betaald maar de bestelling annuleert vooraleer de bestelling werd verzonden dan worden de bankaire transactiekosten doorgerekend aan de consument. Het terug te storten bedrag is dan het betaalde bedrag verminderd met de bankaire transactiekosten die voor klassieke overschrijving 0%, voor Paypal 3,50%, voor DirecteBanking (Sofort) 1% en voor MultiSafePay 2,50% bedragen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. De ondernemer garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
4. Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen is de ondernemer verplicht binnen de 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen of te vervangen.
5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode: De ondernemer tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebreke voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet van de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en/of toepassing van een gegarandeerde zaak.
7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Alle condooms worden los (uit het doosje) verzonden.
8. Bestellingen worden verzonden per enveloppe voor kleine en in een postdoos voor grotere bestellingen.
9. De consument dient de geleverde producten binnen de 14 dagen na ontvangst te beoordelen op fouten of onregelmatigheden en deze binnen deze termijn kenbaar maken aan de ondernemer.
10. Het niet ontvangen van een bestelling moet binnen de 3 weken na bestelling door de klant via email worden meegedeeld. Na deze periode van 3 weken mag de ondernemer de bestelling als correct ontvangen aanzien.
11. Indien een bestelling opnieuw moet verzonden worden, komt er automatisch een extra kost twv 5,90 euro bij.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bestellingen worden pas verzonden vanaf het moment dat het volledige te betalen bedrag op de rekening van de ondernemer staat.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Bij niet betaling van het volledige bedrag na de verstrijken van de betalingstermijn, vermeld op de factuur, dient dit bedrag, zonder enige ingebrekestelling verhoogd te worden met een conventionele verwijlinterest ten belope van 1% per maand, te berekenen vanaf de datum van uitgifte. Tevens zullen de bedragen verhoogd worden met een schadebeding van 15% ten titel van boete, met een minimum van 50,00 euro, onverminderd de gerechtskosten.
6. De standaard betaalmethodes zijn vooruitbetaling via overschrijving, online betalen via het platform van Sofort (Directebanking) en online betalen via het platform van MultisafePay.
7. Bij wanbetaling is enkel de rechtbank van Gent bevoegd. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de gekochte zaken bij levering of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken met een maximum van 14 dagen. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Dit betreft of de juiste zaken werden geleverd en of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken ) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
5. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan de ondernemer te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt de ondernemer zicht het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen, te herstellen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
6. De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
7. De consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
8. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
9. De geleverde goederen die door de consument zijn afgewezen kunnen slecht aan de ondernemer worden geretourneerd indien de ondernemer vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.
10. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weense koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van Gent, met dien verstande dat de ondernemer ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.
2. In geval van wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kan nimmer een schadevergoeding worden bedongen van meer dan 20x het aankoopbedrag.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.
4. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
5. Onverminderd het bovenstaande is de ondernemer niet aansprakelijk indien de schade te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

Artikel 16 - Disclaimer
1. Condooms verlagen bij correct gebruik het risico op zwangerschap en SOA’s. De ondernemer kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien deze gevolgen zich toch voordoen omdat de ondernemer niet kan garanderen dat de gebruiker van het product de gebruiksaanwijzingen heeft gelezen en het product op een correcte manier heeft gebruikt.
2. In de Europese Unie zijn alleen condooms voor de verkoop toegelaten die beschikken over een CE registratie. Dat houdt o.a. in dat die condooms voldoen aan eisen op het gebied van sterkte, afmetingen en houdbaarheid, zoals zijn vastgesteld door de EU. De ondernemer verkoopt alleen condooms met de wettelijke verplichte CE-markering. Het gebruik van glijmiddelen, condooms en seks toys is voor eigen risico, en de gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen van bij producten geleverde instructies.
3. De informatie die op deze website wordt gegeven en bijgeleverd met de producten, is met zorg samengesteld. Toch kan niet gegarandeerd worden dat alle gegeven informatie 100% foutloos is. Raadpleeg bij twijfel altijd (huis)arts of apotheek. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de ondernemer. De onderneming heeft als doel het kopen van condooms, glijmiddelen en erotische gadgets zo laagdrempelig mogelijk te maken. De onderneming heeft niet als doel om erotische content aan te bieden in de vorm van tekst- of fotomateriaal. Het kan voorkomen dat fabrikanten hun producten in erotisch getinte verpakking op de markt brengen of de onderneming een foto op de website heeft geplaatst om de tekst wat luchtiger te maken. De gebruikte modellen op de verpakkingen en de website zijn tenminste 18 jaar, zoals wettelijk is voorgeschreven.
4. Auteursrechten – De informatie op de website is een verzameling van informatie gevonden in verschillende bronnen en verwerkt tot een makkelijk leesbare tekst. Deze bronnen worden steeds vermeld. Indien de eigenaar van de bron echter van oordeel is dat zijn auteursrecht is geschaad dient deze de ondernemer op de hoogte te stellen via info@condoomdokter.com en zal de ondernemer deze informatie verkregen van die bron binnen de 72 uur van de website halen.

Artikel 17 - Privacy
1. De onderneming hecht grote waarde aan de privacy van de consument. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en opgeslagen. De ondernemer leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. De onderneming gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor eigen marketingdoeleinden, die de consument op elke moment kan laten stoppen door de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen.
2. Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de consument door de onderneming niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
3. De ondernemer ziet nooit de gevoelige betaalgegevens van de consument. Deze worden verwerkt door de online betaal provider DirecteBanking.
4. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de consument worden gewijzigd

Artikel 18 – Aanvullende algemene voorwaarden
Mbt artikel 6. – Herroepingsrecht bij levering van producten. Om het product tijdens de bedenktijd te kunnen beoordelen, mag de consument het product beoordelen zoals dat in een gewone winkel is toegestaan. Erotische speeltjes of condooms kunnen om begrijpelijke hygiënische redenen enkel teruggezonden worden indien de verpakking niet geopend is (geweest), of als het artikel defect blijkt te zijn.
Mbt artikel 11. – Indien zendingen door de transporteur naar de ondernemer terug worden gestuurd als gevolg van onjuiste adressering zoals opgegeven door de consument, of indien de consument de aangeboden zending niet heeft opgehaald bij de transporteur nadat deze de consument daarover heeft bericht, dan is voor het opnieuw verzenden van de zending geen sprake van gratis verzending en worden verzendkosten à 5,90 euro in rekening gebracht. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. De ondernemer is gerechtigd in gedeelten te leveren. De ondernemer mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan de ondernemer verstrekte informatie en gegevens. Technische eisen – Indien de in België of Nederland te leveren artikelen buiten deze landen worden gebruikt is de consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.


   
 

Condoom info Seks tips Seksualitiet en Liefde

Seks weetjes SOA Seksuele problemenCondooms

Condooms kopen per stuk
of goedkoop in bulk

Glijmiddel

Glijmiddel bestellen voor betere seks
of tegen vaginale droogheid

Seks speeltjes

Seksspeeltjes kopen zoals vibrator
dildo en meer


veilig anoniem betalen

Copyright: Alle inhoud op deze webshop is beschermd veilig anoniem verzenden


Condooms
Glijmiddel
Seks toys

Durex
NJC
Durex Play
LELO
Fleshlight
Swan
EXS
Mates
Getmaxxx
Nu
Swet
We Vibe
Condomi
Sqweel
Pasante